Tủ sấy đông khô, thăng hoa 500 kg

  • Công suất đầu vào: 500kg
  • Bình ngưng: -45 °C
  • Nhiệt độ kệ: -35 °C đến +60 °C