Hệ thống thổi lọ, chiết rót, hàn kín tự động AFP

Hệ thống thổi lọ, chiết rót, hàn kín tất cả trong 1 sản phẩm hoàn toàn tự động.