Máy đồng hóa áp suất cao APV-1000 / APV-2000

APV-1000/ APV-2000 Hiệu quả tối ưu có thể đạt được kết quả hoàn toàn có thể tái sản xuất đối với nhũ tương, chất phân tán hoặc sự phá vỡ tế bào có thể được áp dụng cho sản xuất quy mô lớn. Bộ đồng nhất cung cấp kích thước hạt trung bình mong muốn và sự phân bố đồng đều mà bạn cần để giúp bạn cải thiện các sản phẩm hiện có và phát triển các sản phẩm mới.