Máy bao đường, bao phim 50 kg/h BY800

BY800: 30-50 kg/h